Historie

Loge nr. 58 Brøndens historie

Loge nr. 58 Brønden er udgået fra søsterloge nr. 5 Dronning Margrethe, Roskilde.

I 1952 blev den første søster fra Køge optaget i Roskilde. Det var søster Laura Lerbæk Olsen, som 3 år senere fik følge af yderligere 3 søstre, Edith Mikkelsen, Ingrid Larsen og Helga Christensen.

Transporten til møderne i Roskilde foregik med toget, hvor man fik familierabat når man var 4 personer. Man skiltede dengang ikke så meget med, at man var logesøster, så den lange kjole og de sorte sko medbragtes i en lille kuffert.

I 1956 kontaktedes andre Odd Fellowsøstre, bosiddende i Køge, men medlem af andre loger end nr. 5 Dronning Margrethe og man enedes om at mødes regelmæssigt hos hinanden. Formålet var naturligvis med tiden at danne en forening og senere loge i Køge, og hver søster indbetalte ved disse sammenkomster 1 krone til en sparebog.

For at øge tilgangen af søstre fra Køge, bad man i 1960 brødrene i loge nr. 22 Niels Juel opfordre interesserede hustruer til at gå ind i Ordenen. I 1962/1963 blev søster Helga Scheffmann, Lilly Rasmussen og daværende søster Bente Friis Petersen optaget og i 1966 søster Ella Barnekow.

Omsider tog tilgangen fart. I 1967 med tilgang af 7 nye søstre fra Køge, som gik varmt ind for tanken om at danne forening. Navnet Brønden blev valgt, devisen skrevet af broder Mogens Koefoed, love og regler udarbejdet og så skulle der spares penge op til formålet. Kapitalen steg fra 42 kr. i 1958 til 1690 kr. i 1967. Loge nr.22 Niels Juel, der ejer logebygningen i Køge, stillede beredvilligt forværelset til rådighed for den kommende forenings møder. Som humanitær opgave samlede søstrene tøj til det nordlige Finland, hvor behovet var stort.

Den kommende forening valgte formand, sekretær og kasserer, lagde budget og fastsatte kontingent til 6 kr. om måneden. Daværende søster Bente Friis Petersen, der både nåede at være sekretær og undermester i søsterloge nr. 5 Dronning Margrethe, gjorde en meget stor indsats for oprettelsen af foreningen og ansøgningen til Storlogen blev godkendt med institueringsdato d. 17. september 1968.

3 repræsentanter fra Storlogen indsatte den valgte bestyrelse. Formand Bente Friis Petersen, sekretær Edith Mikkelsen, kasserer Helga Scheffmann. Til inspektør udnævntes søster Lilly Rasmussen, søster Ingrid Larsen og som kapellan søster Laura Lerbæk Olsen.

Efterhånden blev flere fra Køge optaget i søsterloge nr. 5 Dronning Margrethe og blev medlemmer af foreningen, men der skulle helst være 30 medlemmer for at danne loge og økonomien skulle være i orden.

I 1971 afholdtes et velbesøgt informationsmøde. Man kom nu op på 25 medlemmer og fik tilladelse til at rykke fra den efterhånden trange plads i forværelset ind i logesalen.

Ved en energisk indsats, kom økonomien op at stå. Søstrene indkøbte stoffer og syede dragter til gradarbejdet, og det smukke logetæppe, blev fremstillet af søster Ellinor Hermansen. En hammer, som stadig bruges, blev fremstillet for ca 100 kr. af søster Helga Scheffmanns søn (maskinarbejder). Den normale pris for en sådan hammer var 500 – 600 kr., så søstrene udviste stor økonomisk sans.

Den 25. november 1972, 4 år efter foreningens instituering, blev vor loge nr. 58 Brønden institueret.

Logens første overmester var daværende søster Bente Friis Petersen, undermester søster Helga Scheffmann, sekretær søster Grethe Strømsholt, skatmester søster Edith Mikkelsen, Kasserer søster Anny Poulsen, som eksmester daværende søster Aase Nystrup fra søsterloge nr. 5 Dronning Margrethe. Da søstre på det tidspunkt ikke kunne indvælges i Storlogen, havde broder Axel Poulsen og broder Agner Fogh Mogensen beredvilligt ladet sig optage i Søsterloge nr. 5 Dronning Margrethe og fulgte med over i den nye loge, søsterloge nr. 58 Brønden.

Under hele det mangeårige forløb, fra den første tanke om en loge i Køge opstod og til det i 1972 blev en realitet, havde søstrene stor støtte og hjælp fra vor moderloge, søsterloge nr. 5 Dronning Margrethe og vor meget positive broderloge nr. 22 Niels Juel.

Søster Helga Scheffmann har nedskrevet mange dejlige detaljer og pudsige hændelser – lige fra dannelsen af en forening til logens instituering. Logen har til stadighed glæde af disse indlæg, som hermed er bevaret for eftertiden.

I 1977 oprettedes i fælleskab med broderloge nr. 22 Niels Juel en fundats til varetagelse af et fælles humanitært arbejde. Indtægterne fremkommer bl.a. ved afholdelse af julemarked hvert andet år, loppemarkeder, og koncerter. Beløbene uddeles til lokale formål. F.eks. blev der i en årrække aflagt julebesøg med en lille gave hos enlige/ syge, og der har siden 1993 været afholdt juleaften for enlige.